Kalendar edukacija

Dostupni termini

Kalendar edukacija

Termini

2024

Edukacija

Petak

15:00 – 20:00

02.02.

1. Osnovni i suvremeni trendovi u znanosti

Subota

9:00 – 14:00

03.02.

2. Osnove SPSS-a, JASP i Jamovi (deskriptivna statistika)

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

16.02.

17.02.

3. Eksperimentalni nacrti – t-test i ANOVA-e

Petak

15:00 – 20:00

23.02.

4. Korelacijska i regresijska analiza

Subota

9:00 – 14:00

24.02.

5. Multipla i hijerarhijska regresijska analiza

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

01.03.

02.03.

6. Medijacijski i moderatorski efekti

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

08.03.

09.03.

7. Eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

15.03.

16.03.

8. Strukturalno modeliranje i analiza putanje

Petak

15:00 – 20:00

22.03.

9. Latentna krivulja rasta