O edukaciji

Cijena programa

Cijene su ostale iste u odnosu na prošlu godinu, jedina je razlika što više ne nudimo pojedinačne edukacije, već je program podijeljen u tri veće cjeline, tj. pakete. Stoga, možete se odlučiti za pojedini paket(e) ili cijeli program.

Paket I. uključuje a) osnovne i suvremene trendove u znanosti, b) osnove SPSS-a, JASP-a i Jamovi-ja (deskriptivna statistika), te c) eksperimentalni nacrti – t-test i ANOVA-e u trajanju od 24 sata, a iznosi 240 , dok u ranoj prijavi (do 01.12.2024.) iznosi 200 € (popust 40 €).

Paket II. uključuje a) korelacijsku i regresijsku analizu, b) multiplu i hijerarhijsku regresijsku analizu, te c) medijacijske i moderatorske efekte u trajanju od 24 sata, a iznosi 280 €, dok u ranoj prijavi (do 01.12.2024.) iznosi 240 € (popust 40 €).

Paket III. uključuje a) Eksploratornu i konfirmatornu faktorsku analizu; b) Strukturalno modeliranje i analizu putanje; c) Analizu krivulje latentnog rasta u trajanju od 30 sati, a iznosi 400 €, dok u ranoj prijavi (do 01.12.2024.) iznosi 360 € (popust 40 €).

Cijeli program (sva tri paketa zajedno) iznose 750 € (popust od 170 €), a u ranoj prijavi 650 € (popust od 270 €).

– Potvrdu o uplati je potrebno dostaviti kao dokaz rezervacije.

– Plaćanje je moguće u dvije mjesečne rate samo kod plaćanja cijelog programa.

– Plaćanje se vrši prema predračunu kojeg ćete dobiti u roku od tri radna dana od dana prijave.

Back to Top