Što je analiza varijance (ANOVA) i zašto je popularana?

Norvel statistics post cover

Analiza varijance (ANOVA) je statistički postupak kojim se mogu testirati razlike u aritmetičkim sredinama većeg broja podskupova podataka. Kada se uspoređuju razlike između samo dvije aritmetičke sredine, tad se koristi t-test.

Primjena

ANOVA je izrazito popularna i korisna vrsta analiza, te se vrlo često koristi za analiziranje podataka prikupljenih u eksperimentalnim istraživanjima. No, može se koristiti i na podacima koji nisu rezultat eksperimenta. Na primjer, može se koristiti za usporedbu rezultata između tri i više zemalja po nekom kriteriju (npr. mjesečni prihodi stanovništva).

Veliku popularnost ove analize u brojnim znanstvenim disciplinama može objasniti široka lepeza opcija analiza koje se mogu provesti. Razlikujemo ANOVA-u na zavisnim uzorcima (istim uzorcima mjerenim u tri ili više točaka mjerenja) i nezavisnim uzorcima (jedna točka mjerenja, ali tri ili više različitih uzoraka koji ne pripadaju istoj populaciji). Ove dvije vrste ANOVA-a nazivamo jednostavnim ANOVA-ama.

Složene ANOVA-e mogu mjeriti kompleksne odnose među varijablama. Primjerice, moguće je imati dvosmjernu ANOVA-u s kojom se mogu mjeriti razlike u aritmetičkim sredinama zbog djelovanja dva ili više faktora. Npr. možemo mjeriti razlike u mjesečnim primanjima na uzorku od dvije ili više zemalja (1. faktor) i s obzirom na spol (2. faktor). Ovo je primjer složene dvosmjerne ANOVA-e za nezavisne uzorke. Kod složenih ANOVA-a moguće je pratiti glavne efekte (pripadnost zemlji i spol), ali i efekt interakcije. Na primjer, moguće je da u jednoj zemlji postoji razlika u primanjima između muških i ženskih, a u drugoj ne. Isto vrijedi i za složenu ANOVA-u za zavisne uzorke. No, povrh ove dvije skupine ANOVA-a, moguća je i njihova kombinacija. Tad govorimo o mješovitim ANOVA-ama u kojima dva ili više različitih uzoraka pratimo u dvije ili više vremenskih točaka mjerenja.

Edukacija

Na predavanju u sklopu ove edukacije rade se prikazi svih najčešćih oblika ANOVA, od jednostavnih i složenih ANOVA-a za zavisne i nezavisne uzorke, te mješovita ANOVA na stvarnim podacima. Osim toga, navodi se koja vrsta varijabli je potrebna za koju vrstu analize, te kako se rezultati mogu tumačiti.