Korelacija

Norvel statistics post cover

Što je korelacija i vrste korelacija

Kada ispitujemo jesu li neke dvije varijable povezane, tad govorimo o korelaciji. Cilj ispitivanja povezanosti je dokazati da li rast vrijednosti u jednoj varijabli prati rast (ili pad) vrijednosti u drugoj varijabli. Na primjer, možemo postaviti pitanje da li djeca koja provode više vremena uz računalo (mjereno u satima u npr. tjedan dana praćenja) imaju problem s pamćenjem (mjereno testom koji služi toj svrsi). Ako se pokaže da djeca koja duže vremena provode uz računalo imaju bolje pamćenje, onda bismo govorili o pozitivnoj korelaciji (raste vrijednosti jedne varijable prati rast vrijednosti u drugoj varijabli). Ako bismo dobili da djeca koja provode više vremena uz računalo imaju lošije pamćenje, onda govorimo o negativnoj korelaciji (rast u jednoj varijabli prati pad vrijednosti u drugoj varijabli). Konačno, moguće je dobiti kako vrijeme koje djeca provode uz računala nema nikakve veze s rezultatom na testu pamćenja. Tad govorimo o statistički neznačajnoj (tj. nepostojećoj) korelaciji.

Odnos između varijabli

Kad govorimo o korelaciji, onda imamo u vidu odnos između dvije varijable, bez mogućnosti obrazloženja zbog čega su te dvije varijable povezane, te bez mogućnosti dokazivanja uzročno-posljedičnog odnosa. Na primjeru vremena provedenog uz računalo i testa pamćenja, ako dobijemo da postoji negativna korelacija, ne možemo taj podatak tumačiti na način da duži boravak uzrokuje lošije pamćenje kod djece. Moguće je obrnuto, da djeca s nižim kapacitetom zapamćivanja preferiraju koristiti računalo u nešto dužem trajanju.